ἔχω (echô)

con una forma alternativa scheo (usata solo in certi tempi), un verbo primario
TDNT - 2: 816,286
Numero Strong: G2192
verbo

1) avere, cioè tenere
   1a) avere (tenere) nella mano, nel senso di portare, avere possesso della mente (si riferisce ad allarme, emozioni che agitano, eccetera), tenere fermo, avere o comprendere o coinvolgere, concernere o considerare come
2) avere cioè possedere
   2a) cose esterne che appartengono a proprietà o ricchezze o mobili o utensili o beni o cibo eccetera
   2b) usato di quelli uniti a qualcuno dai legami di sangue o matrimonio o amicizia o dovere o legge eccetera, di presenza o compagnia
3) tenersi o trovarsi così così, essere in una tale condizione
4) tenersi ad una cosa, prendere possesso di una cosa, aderire o aderire strettamente a
   4a) essere unito da vicino a una persona o una cosa
+ χρεία: avere bisogno

εἶχε, εἶχεν, εἶχέν: 3sing. att. impf. ind.
εἶχες: 2sing. att. impf. ind.
εἴχετε: 2pl. att. impf. ind.
εἴχομεν: 1pl. att. impf. ind.
εἶχον: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
εἴχοσαν: 3pl. att. impf. ind.
ἕξει: 3sing. att. fut. ind.
ἕξεις: 2sing. att. fut. ind.
ἕξετε: 2pl. att. fut. ind.
ἕξουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἔσχεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔσχες: 2sing. att. aor. ind.
ἔσχηκα: 1sing. att. pf. ind.
ἐσχήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἔσχηκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐσχηκότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἔσχομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔσχον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
ἔχε: 2sing. att. pres. imptv.
ἔχει: 3sing. att. pres. ind.
ἔχειν: att. pres. inf.
ἔχεις: 2sing. att. pres. ind.
ἔχετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἔχετέ: 2pl. att. pres. ind.
ἐχέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἔχῃ: 3sing. att. pres. cong.
ἔχητε: 2pl. att. pres. cong.
ἔχοι: 3sing. att. pres. ott.
ἔχοιεν: 3pl. att. pres. ott.
ἔχομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐχόμενα: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
ἐχομένας: med. pres. ptc. acc. pl. femm.
ἐχομένῃ: med. pres. ptc. dat. sing. femm.
ἔχον: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἔχοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἔχοντά: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἔχοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἔχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἔχοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἔχοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
ἐχόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἔχουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
ἔχουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
ἐχούσαις: att. pres. ptc. dat. pl. femm.
ἔχουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἐχούσῃ: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
ἐχούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
ἔχουσι, ἔχουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἔχω: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
ἔχωμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἔχων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἔχωσιν: 3pl. att. pres. cong.
σχῆτε: 2pl. att. aor. cong.
σχῶ: 1sing. att. aor. cong.
σχῶμεν: 1pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) avere: 2
(+αὐτός) potere: 1
(+βασιλεία) dominare: 1
(+χρεία) occorrere: 1
(+χάρις) riconoscere: 1
(+χάρις) ringraziare: 2
(+χάρις) ritenere obbligare: 1
(+ὁ πνεῦμα ἀκάθαρτος) indemoniare: 1
(+ὁ ψυχή) vivere: 1
(+) dopodomani: 1
(+εἰμί) avere: 1
(+ὅς) avere: 1
(+ὅς) mio: 1
(+κακῶς) malattia: 4
(+καλῶς) guarire: 1
(+κρίνω) giudicare: 1
(+μή) senza: 2
(+μνεία) ricordare: 1
(+μένω) dimorare: 1
(+μέρος) partecipare: 1
(+ἄν) avere: 2
(+ἐγώ παραιτέομαι) scusare: 2
(+ἐγώ) avere: 1
(+ἐγώ) essere: 1
(+ἀκροβυστία) non circoncidere: 1
(+ἐν γαστήρ) incinta: 2
(+ἐν ἐπίγνωσις) conoscere: 1
(+ἀνάπαυσις) cessare di: 1
(+ἐξουσία) padroneggiare: 1
(+ποικίλος) soffrire di: 1
(+ποιέω) potere fare: 1
(+σύ) avere: 1
(+τέλος) stare per compiere: 1
attingere: 1
avere: 509
avere corno: 1
avere pronunziare: 1
bisognare di: 1
che avere: 2
colpire da: 1
cominciare a stare: 1
compiere: 1
con: 9
conservare: 3
considerare: 2
contenere: 2
custodire: 3
dare: 1
di: 1
distare: 1
dovere: 2
essere: 29
fare: 2
fare nostro: 1
giorno dopo: 1
godere: 2
non tradotto: 21
nutrire: 1
obbligare: 1
pensare: 1
permettere: 1
porta: 2
portare: 3
possedere: 8
possedere da: 1
possibilità: 1
potere: 4
potere avere: 1
prendere: 2
procurare: 1
professare: 1
provare: 2
recare: 3
rendere: 1
restare: 1
ricevere: 1
ritenere: 2
seguire: 1
sentire: 1
serbare: 1
soggettare a: 1
sostenere: 2
stare: 7
tenebre: 1
tenere: 8
trattare: 1
trovare: 2
uno che avere: 2
uno possedere: 1
uno votare: 1
vicinanza: 1
Totale: 708

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω