ἔντευξις (enteuxis)

da ἐντυγχάνω
TDNT - 8: 244,1191
Numero Strong: G1783
sostantivo femminile

1) un allineare con, un incontro con
   1a) un'intervista
      1a1) un venire insieme
      1a2) visitare
      1a3) conversare per qualsiasi altro motivo
   1b) quello per cui un'intervista è fatta
      1b1) una conferenza o conversazione
      1b2) una petizione, supplica

ἐντεύξεις: acc. pl.
ἐντεύξεως: gen. sing.

da pregare: 1
intercedere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω