ἔρχομαι (erchomai)

voce media di un verbo primario (usato solo nel presente ed imperfetto, gli altri tempi vengono dalle simili parole eleuthomai (voce media) e eltho (voce attiva), che altrimenti non appaiono)
TDNT - 2: 666,257
Numero Strong: G2064
verbo

1) venire
   1a) di persone
      1a1) provenire da un luogo ad un altro, ed usato sia di persone che arrivano che di quelli che ritornano
      1a2) apparire, fare un'apparenza, venire davanti al pubblico
2) metaforicamente
   2a) venire all'esistenza, sorgere, venire avanti, farsi vedere, trovare luogo o influenza
   2b) essere stabilito, divenire noto, venire (cadere) in o a
3) andare, seguire qualcuno

ἐλεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐλεύσομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἐλευσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ἐλεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἐλήλυθα: 1sing. att. pf. ind.
ἐλήλυθας: 2sing. att. pf. ind.
ἐληλύθει: 3sing. att. ppf. ind.
ἐληλύθεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
ἐλήλυθεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐληλυθότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐληλυθότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἐληλυθυῖαν: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἐλθάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἐλθὲ, ἐλθέ: 2sing. att. aor. imptv.
ἐλθεῖν: att. aor. inf.
ἐλθέτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἔλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἔλθῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἔλθητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐλθὸν: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
ἐλθόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
ἐλθόντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
ἐλθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐλθόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἐλθόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐλθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἐλθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἐλθοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
ἐλθούσης: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
ἔλθω: 1sing. att. aor. cong.
ἐλθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἔλθωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἔρχεσθαι: med. pres. inf.
ἔρχεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἐρχέσθω: 3sing. med. pres. imptv.
ἔρχεται, ἔρχεταί: 3sing. med. pres. ind.
ἔρχῃ: 2sing. med. pres. ind.
ἔρχηται: 3sing. med. pres. cong.
ἔρχομαι, ἔρχομαί: 1sing. med. pres. ind.
ἐρχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἐρχόμενα: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
ἐρχομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
ἐρχομένης: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
ἐρχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐρχόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. acc. sing. neut.
ἐρχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐρχομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἐρχομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἐρχομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc., med. pres. ptc. dat. sing. neut.
ἐρχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἔρχονται: 3pl. med. pres. ind.
ἔρχου: 2sing. med. pres. imptv.
ἤλθαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἦλθαν: 3pl. att. aor. ind.
ἤλθατε: 2pl. att. aor. ind.
ἦλθε, ἦλθεν: 3sing. att. aor. ind.
ἦλθες: 2sing. att. aor. ind.
ἤλθομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἦλθον: 1sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) giungere: 1
(+αὐτός) passare: 1
(+αὐτός) quando giungere: 1
(+) a venire: 1
(+) entrare: 1
(+) futuro: 1
(+) imminenza: 1
(+ὁδός) camminare: 1
(+εἰμί) venire: 1
(+ἄν) venire: 2
(+ἐγώ) giungere: 1
(+ἐπί αὐτός) stare per accadere: 1
(+πᾶς) tornare: 1
(+πάλιν) ritornare: 1
(+πάλιν) tornare: 1
(+τρέχω) correre: 1
a: 1
a arrivare: 3
a mio ritornare: 1
a venire: 1
accostare: 1
andare: 41
andare a: 7
arrivare: 10
avvenire: 4
avvicinare: 4
cadere: 3
che venire: 1
contribuire: 1
di: 1
dovere venire: 7
entrare: 6
essere: 1
esso recare: 1
giungere: 56
mettere: 1
muovere: 1
ne venire: 1
non: 1
non tradotto: 3
passare: 2
per venire: 1
prendere: 1
quando arrivare: 1
quando entrare: 2
quando giungere: 2
quando tornare: 1
quando venire: 1
raggiungere: 1
recare: 10
ricadere: 1
rientrare: 1
ritornare: 7
scendere: 1
se ne andare: 2
seguire: 1
sopraggiungere: 1
tornare: 13
venire: 369
venire a: 27
venire incontrare: 1
venire uno: 1
Totale: 621

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω