ἀκούω (akouô)

una radice
TDNT - 1: 216,34
Numero Strong: G191
verbo

1) essere dotato con la facoltà dell'udito, non sordo
2) sentire
   2b) ascoltare, considerare quello che è detto
   2c) capire, percepire il senso di quello che è stato detto
3) sentire una cosa
   3a) percepire dall'orecchio quello che è annunciato nella propria presenza
   3b) ottenere ascoltando, imparare
   3c) una cosa venuta ai propri orecchi, scoprire, imparare
   3d) dare orecchio a un insegnamento o un insegnante
   3e) comprendere, capire

ἀκηκόαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἀκηκόασιν: 3pl. att. pf. ind.
ἀκηκόατε: 2pl. att. pf. ind.
ἀκηκοότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
ἄκουε: 2sing. att. pres. imptv.
ἀκούει: 3sing. att. pres. ind.
ἀκούειν: att. pres. inf.
ἀκούεις: 2sing. att. pres. ind.
ἀκούεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀκούετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἀκουέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀκούομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀκούοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἀκούοντας, ἀκούοντάς: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀκούοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀκούοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἀκούοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἀκουόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀκούουσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀκοῦσαι, ἀκοῦσαί: att. aor. inf.
ἀκούσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀκουσάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἀκούσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀκούσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἀκούσασιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
ἀκούσατε, ἀκούσατέ: 2pl. att. aor. imptv.
ἀκουσάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἀκουσάτωσαν: 3pl. att. aor. imptv.
ἀκούσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀκούσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
ἀκούσετε: 2pl. att. fut. ind.
ἀκούσῃ: 2sing. med. fut. ind., 3sing. att. aor. cong.
ἀκούσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀκουσθεῖσιν: pass. aor. ptc. dat. pl. neut.
ἀκουσθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἀκουσθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀκουσόμεθά: 1pl. med. fut. ind.
ἀκούσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἀκούσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀκούσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀκούω: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
ἀκούων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀκούωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ἤκουεν: 3sing. att. impf. ind.
ἤκουον: 3pl. att. impf. ind.
ἤκουσα: 1sing. att. aor. ind.
ἠκούσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἤκουσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἤκουσας, ἤκουσάς: 2sing. att. aor. ind.
ἠκούσατε, ἠκούσατέ: 2pl. att. aor. ind.
ἤκουσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠκούσθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+αὐτός) ascoltare: 5
(+αὐτός) per ascoltare: 2
(+αὐτός) per udire: 1
(+αὐτός) udire: 2
(+βαρέως) diventare durare: 1
(+) ascoltare: 2
(+εἰμί) sentire: 1
(+ἐγώ) ascoltare: 3
(+ἐάν) ascoltare: 1
(+παρά αὐτός) udire: 1
ascoltare: 86
avere notizia: 1
capire: 1
che uno udire: 1
con vostro orecchio: 1
dare ascoltare: 2
divenire: 1
e udire: 1
esaudire: 6
giungere: 1
imparare: 1
intendere: 2
non tradotto: 2
per udire: 9
prestare ascoltare: 2
quando udire: 1
sapere: 9
sentire: 19
sentire dire: 1
ubbidire: 1
udire: 253
udire parlare: 2
udire tu: 1
vedere: 1
venire a orecchio: 1
venire a sapere: 3
Totale: 428

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω