ἀλλότριος (allotrios)

da ἄλλος
TDNT - 1: 265,43
Numero Strong: G245
aggettivo

1) che appartiene a un altro
2) straniero, strano, non della propria famiglia, nemico

ἀλλοτρίᾳ: dat. sing. femm.
ἀλλοτρίαις: dat. pl. femm.
ἀλλοτρίαν: acc. sing. femm.
ἀλλοτρίοις: dat. pl. masc.
ἀλλότριον: acc. sing. masc.
ἀλλοτρίῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ἀλλοτρίων: gen. pl. masc.

altro: 6
estraniare: 1
non suo: 1
straniero: 5
uno estraniare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω