ἀσθένεια (astheneia)

da ἀσθενής
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: G769
sostantivo femminile

1) mancanza di forza, debolezza
   1a) del corpo
      1a1) la sua debolezza naturale e fragilità
      1a2) debolezza di salute o per malattia
   1b) dell'anima
      1b1) mancanza di forza e capacità richiesta
         1b1a) per capire una cosa
         1b1b) per fare cose grandi e gloriose
         1b1c) per contenere desideri corrotti
         1b1d) per sopportare prove e tribolazioni

ἀσθενείᾳ: dat. sing.
ἀσθένεια: nom. sing.
ἀσθενείαις: dat. pl.
ἀσθένειαν: acc. sing.
ἀσθενείας: acc. pl., gen. sing.
ἀσθενειῶν: gen. pl.

(+ὁ σάρξ) uno malattia: 1
(+) malattia: 1
(+ἐν ὁ αὐτός) infermità: 1
(+ἐν) debolezza: 1
a debolezza: 1
che rendere infermità: 1
debolezza: 11
di infermità: 1
indisposizione: 1
infermità: 4
malattia: 1
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω