ἄριστον (ariston)

a quanto pare il neutro di un superlativo dalla stessa parola di ἄρσην
Numero Strong: G712
sostantivo neutro

1) il primo cibo preso la mattina prima del lavoro, colazione
2) un significato più ardi: cena

ἄριστον, ἄριστόν: acc. sing.
ἀρίστου: gen. sing.

pranzo: 2
uno pranzo: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω