ἡλικία (hêlikia)

dalla stessa parola di ἡλίκος
TDNT - 2: 941,308
Numero Strong: G2244
sostantivo femminile

1) età, periodo di vita
   1a) età, termine o lunghezza di vita
   1b) età adulta, maturità
   1c) età appropriata per qualcosa
   1d) metaforicamente di uno stato raggiunto adatto per una cosa
2) statura, cioè in altezza e bellezza di statura

ἡλικίᾳ: dat. sing.
ἡλικίαν: acc. sing.
ἡλικίας: gen. sing.

(+καιρός) età: 1
adulto: 2
di statura: 1
durare: 2
in statura: 1
statura: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω