ὀφειλέτης (ofeiletês)

da ὀφείλω
TDNT - 5: 565,746
Numero Strong: G3781
sostantivo maschile

1) uno che deve ad un altro, un debitore
   1a) uno tenuto da qualche obbligazione, costretto da qualche dovere
   1b) uno che non ha ancora fatto ammenda a chi ha ferito:
      1b1) uno che deve a Dio una pena o a cui Dio può richiedere punizione per qualcosa di dovuto, cioè un peccatore

ὀφειλέται: nom. pl.
ὀφειλέταις: dat. pl.
ὀφειλέτης: nom. sing.

colpa: 1
debito: 4
in debito: 1
obbligare a: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω