ὅς (hos)

probabilmente una parola primaria (o forse una forma dell'articolo )
Numero Strong: G3739
pronome

1) che, quello che

: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
: acc. pl. neut.
αἳ: nom. pl. femm.
αἷς: dat. pl. femm.
ἃς: acc. pl. femm.
: nom. sing. femm.
: dat. sing. femm.
ἥν, ἣν: acc. sing. femm.
ἧς: gen. sing. femm.
: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
: acc. sing. neut.
οἵ, οἳ: nom. pl. masc.
οἷς: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
ὃν: acc. sing. masc.
ὅς, ὃς: nom. sing. masc.
οὗ: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
οὓς: acc. pl. masc.
: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ὧν: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+Ἡρῴδης) Erode: 1
(+ἔχω) avere: 1
(+ἔχω) mio: 1
(+ἡμέρα) giorno: 1
(+αἰτία) questo: 1
(+Βαρναβᾶς) Giuseppe: 1
(+ὁ λόγος οὗτος ἀντιβάλλω) discorrere: 1
(+διά αἰτία) perciò: 1
(+διά) che: 1
(+διά) di quale: 3
(+ὁμολογέω) fare: 1
(+δέ ἄν) chi: 3
(+δέ ἄν) chiunque: 1
(+δέ ἄν) qualcuno: 1
(+δέ ἄν) quale: 1
(+δέ ἄν) qualunque: 1
(+εἰς) a quale: 3
(+εἰς) che: 2
(+εἰς) colui in quale: 1
(+εἰς) di quale: 3
(+εἰς) dove: 2
(+εἰς) in quale: 6
(+εἰμί αὐτός ἔντιμος) molto stimare: 1
(+εἰμί λατομέω) scavare: 1
(+εἰμί) adoperare: 1
(+εἰμί) cioè: 5
(+εἰμί) valere a dire: 2
(+εἰσέρχομαι πρός) trovare: 1
(+ὄνομα) chiamare: 2
(+ὅσος) tutto quello che: 1
(+Φίλιππος) Filippo: 1
(+κατά) a stesso: 1
(+κατά) come: 1
(+κηρύσσω) predicare: 1
(+μέν) a uno: 1
(+μέν) chi: 1
(+μέν) uno: 1
(+ἄν) a chi: 2
(+ἄν) chi: 10
(+ἄν) chiunque: 15
(+ἄν) cosa: 1
(+ἄν) in qualche: 1
(+ἄν) quale: 1
(+ἄν) qualunque: 4
(+ἄν) qualunque cosa: 1
(+ἄν) quello che: 2
(+ἄν) se uno: 2
(+ἄνθρωπος εἰμί παραλύομαι) uno paralizzare: 1
(+ἐκ) da quale: 3
(+ἐκ) di quale: 1
(+ἐκλέγομαι) suo: 1
(+ἐν γεννάω) natività: 1
(+ἐν ἄν) qualunque cosa: 1
(+ἐν) a: 1
(+ἐν) a quale: 2
(+ἐν) che: 3
(+ἐν) così: 2
(+ἐν) da quale: 1
(+ἐν) di quale: 2
(+ἐν) dove: 3
(+ἐν) in: 2
(+ἐν) in cosa che: 1
(+ἐν) in quale: 17
(+ἐν) infatti: 1
(+ἐν) laddove: 1
(+ἐν) mentre: 4
(+ἐν) quando: 1
(+ἐν) su quale: 2
(+ἀνθίστημι) resistere: 1
(+ἀντί) perché: 2
(+ἐπί κατάκειμαι) suo giaciglio: 1
(+ἐπί) che cosa: 1
(+ἐπί) ciò per cui: 1
(+ἐπί) dove: 1
(+ἐπί) in quale: 1
(+ἐπί) perché: 1
(+ἐπί) perciò: 1
(+ἐπαγγέλλομαι) promettere: 1
(+ἀπό) che: 2
(+ἀπό) da: 2
(+ἀπό) da cosa che: 1
(+ἀπό) da quale: 1
(+ἀπό) di quale: 1
(+ἐπικαλέω) dire: 1
(+ἐσθίω) meritare: 1
(+ἀτενίζω εἰς) fissare: 1
(+ἐάν) a chi: 1
(+ἐάν) a chiunque: 1
(+ἐάν) chi: 7
(+ἐάν) chiunque: 3
(+ἐάν) ciò che: 2
(+ἐάν) colui a quale: 3
(+ἐάν) colui che: 2
(+ἐάν) persona: 1
(+ἐάν) qualunque cosa: 2
(+ἐάν) quello che: 6
(+ἐάν) quello con cui: 1
(+ἐάν) tutto ciò che: 2
(+ἐάν) tutto quello che: 1
(+πᾶς ἄν) chiunque: 2
(+πᾶς τίς ἐάν) qualunque cosa: 1
(+πᾶς) a chi: 1
(+πᾶς) chiunque: 3
(+παρακαλέω) ricevere: 1
(+περί) di quale: 1
(+πρός) a quale: 3
(+πρός) il: 1
(+πρός) loro: 1
(+προσφέρω) da offrire: 1
(+προσέχω) prestare: 1
(+Πέτρος) Pietro: 1
(+Σίλας) Sila: 2
(+τίς ἄν) quello che: 1
(+τίς ἄν) tutto ciò che: 1
(+τίς ἄν) tutto quello che: 2
(+τίς ἐάν) quello che: 1
(+τρόπος) come: 4
a: 5
a chi: 5
a colui che: 1
a cosa: 1
a cui: 2
a loro: 2
a lui: 4
a qualcuno: 1
a quale: 22
a quello per cui: 1
a uno: 1
a uno altro: 2
altro: 3
benché: 1
carne: 1
che: 391
chi: 13
ché: 1
ciò che: 18
ciò di cui: 1
colui a cui: 1
colui a quale: 1
colui che: 16
colui da quale: 1
colui di quale: 1
colui quale: 1
come: 6
con chi: 1
con cui: 2
con il: 1
con quale: 2
cosa: 14
cosa che: 15
cosa di cui: 1
cui: 24
da cosa: 1
da lui: 1
di: 6
di altro: 1
di chi: 2
di ciò che: 4
di colui a cui: 1
di colui che: 1
di cosa: 1
di cosa che: 4
di costui: 1
di cui: 6
di loro: 2
di lui: 1
di quale: 13
di quanto: 1
di quello che: 3
di quello per quale: 1
di questo: 1
Dio: 1
dove: 1
e: 2
egli: 16
entrambi: 1
esso: 8
fra quale: 1
fra questo: 2
frattempo: 1
generare: 1
il: 44
in: 5
in chi: 1
in colui che: 1
in cui: 5
là dove: 1
loro: 10
lui: 11
ma: 1
non tradotto: 108
nulla da: 1
per: 1
per quale: 3
per quello: 1
per quello a cui: 1
per questo: 1
presso di lui: 1
qualcuno: 1
quale: 61
quando: 3
quanto: 1
quello: 5
quello a quale: 1
quello che: 115
quello con cui: 1
quello cui: 1
questo: 19
questo cosa: 3
scrivere che: 1
suo: 2
uno: 11
uno altro: 2
uno che: 2
uno parte: 1
voi: 1
Totale: 1304

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω