ὑγιής (hugiês)

dalla radice di αὐξάνω
TDNT - 8: 308,1202
Numero Strong: G5199
aggettivo

1) sano
   1a) di un uomo che è sano di corpo
2) rendere qualcuno integro cioè ripristinargli la salute
3) metaforicamente un insegnamento che non devia dalla verità

ὑγιεῖς: acc. pl. masc.
ὑγιῆ: acc. sing. masc.
ὑγιής: nom. sing. masc.
ὑγιὴς: nom. sing. femm.

(+γίνομαι) guarire: 3
(+ποιέω) guarire: 3
guarire: 3
sanare: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω