ὕστερος (husteros)

comparativo di ὑπό (nel senso di dietro)
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: G5306
aggettivo

1) più tardi, che viene dopo, il secondo
2) dopo, dopo questo, più tardi, in fine

ὑστέροις: dat. pl. masc. comp.
ὕστερον: acc. sing. neut. comp.

a fine: 1
dopo: 2
finire: 1
futuro: 1
in seguire: 1
infine: 1
non tradotto: 1
più tardare: 2
poi: 2
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω