Λυσανίας (Lusanias)

da λύσις e ania (tribolazione)
Numero Strong: G3078
nome maschile

Lisania = "che scaccia via il dolore"
1) un tetrarca di Abilene (cioè il distretto intorno ad Abila) nell'anno tredicesimo di Tiberio (29 d.C.), quando Erode Antipa era tetrarca della Galilea e quando Erode Filippo era tetrarca di Iturea e Traconitide

Λυσανίου: gen. sing.

Lisania: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω