αἰτέω (aiteô)

di derivazione incerta
TDNT - 1: 191,30
Numero Strong: G154
verbo

1) domandare, implorare, chiedere insistentemente, desiderare, richiedere

αἰτεῖν: att. pres. inf.
αἰτεῖς: 2sing. att. pres. ind.
αἰτεῖσθαι: med. pres. inf.
αἰτεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
αἰτεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
αἰτείτω: 3sing. att. pres. imptv.
αἰτῆσαι: att. aor. inf.
αἰτήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
αἰτήσασθε: 2pl. med. aor. imptv.
αἰτήσει: 3sing. att. fut. ind.
αἰτήσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
αἰτήσῃ: 2sing. med. aor. cong.
αἰτήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
αἰτήσηται: 3sing. med. aor. cong.
αἰτήσητε, αἰτήσητέ: 2pl. att. aor. cong.
αἴτησόν: 2sing. att. aor. imptv.
αἰτήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
αἰτήσωμαι: 1sing. med. aor. cong.
αἰτήσωμέν: 1pl. att. aor. cong.
αἰτήσωνται: 3pl. med. aor. cong.
αἰτοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
αἰτούμεθα: 1pl. med. pres. ind.
αἰτούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
αἰτοῦντι, αἰτοῦντί: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
αἰτοῦσά: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
αἰτοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
αἰτώμεθα: 1pl. med. pres. cong.
αἰτῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
αἰτῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ᾐτήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ᾐτήσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ᾔτησας: 2sing. att. aor. ind.
ᾐτήσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ᾐτήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ᾐτήσατο: 3sing. med. aor. ind.
ᾐτοῦντο: 3pl. med. impf. ind.

(+ἄν) chiedere: 1
(+ἐγώ) chiedere: 1
(+ἀπό αὐτός) fare: 1
(+σύ) chiedere: 1
(+σύ) domandare: 1
chiedere: 42
chiedere di: 1
chiesa: 3
chiesa di: 1
domandare: 11
fare questo richiedere: 1
per chiedere: 1
pregare: 2
richiedere: 3
Totale: 70

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω