αἴρω (airô)

una radice primaria
TDNT - 1: 185,28
Numero Strong: G142
verbo

1) elevare su, elevare, alzare su
   1a) sollevare dal terreno, tirare su: pietre
   1b) innalzare, elevare, alzare: la mano
   1c) disegnare: un pesce
2) prendere su di sé e portare quello che è stato alzato, portare
3) portare via quello che è stato sollevato, portare via
   3a) muovere dal suo luogo
   3b) portare via qualcosa che è attaccata ad un'altra cosa
   3c) rimuovere
   3d) portare via, portare via con sé
   3e) impossessarsi di quello che si è preso
   3f) prendere da un altro quello che è suo o che è stato dato a lui, prendere con la forza
   3g) prendere e usare in modo diverso
   3h) prendere tra i viventi, o con la morte naturale o con la violenza
   3i) far cessare

αἶρε: 2sing. att. pres. imptv.
αἴρει: 3sing. att. pres. ind.
αἴρεις: 2sing. att. pres. ind.
αἴρεται: 3sing. pass. pres. ind.
αἴρετε: 2pl. att. pres. imptv.
αἰρόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
αἴροντος, αἴροντός: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
αἴρων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
αἴρωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ἆραι, ἆραί: att. aor. inf.
ἄραντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἄρας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἄρατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀράτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἄρῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἄρῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἀρθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἀρθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἄρθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
ἀρθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
ἀρθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἆρον, ἆρόν: 2sing. att. aor. imptv.
ἀροῦσιν, ἀροῦσίν: 3pl. att. fut. ind.
ἀρῶ: 1sing. att. fut. ind.
ἦραν: 3pl. att. aor. ind.
ἤρατε: 2pl. att. aor. ind.
ἦρεν: 3sing. att. aor. ind.
ἤρθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἦρκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἠρμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.

(+αὐτός) a morte: 1
(+αὐτός) alzare: 1
(+αὐτός) prendere: 1
(+ἀπό αὐτός) togliere: 2
a prendere: 1
alzare: 3
distruggere: 1
dovere prendere: 1
fare morire: 1
issare a bordare: 1
levare ancora: 1
per prendere: 2
porta via: 4
portare: 6
portare via: 7
potere prendere: 1
prendere: 30
raccogliere: 4
sollevare: 1
sottrarre: 1
tenere sospendere: 1
togliere: 24
togliere di là: 1
togliere di mezzo: 1
togliere via: 2
venire raccogliere: 1
via: 1
Totale: 101

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω