βέβηλος (bebêlos)

dalla radice di βάσις e belos (una soglia)
TDNT - 1: 604,104
Numero Strong: G952
aggettivo

1) accessibile, può essere calpestato
   1a) di luoghi
2) profano
   2a) non santo, luogo comune, pubblico
   2b) di qualcuno, irreligioso

βεβήλοις: dat. pl. masc.
βέβηλος: nom. sing. masc.
βεβήλους: acc. pl. femm., acc. pl. masc.

loro irreligioso: 1
profanare: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω