βάλλω (ballô)

una parola primaria
TDNT - 1: 526,91
Numero Strong: G906
verbo

1) gettare o lasciare una cosa senza curare dove cade
   1a) cospargere, buttare, gettare dentro
   1b) dare in cura ad un altro, incerto del risultato
   1c) di fluidi
      1c1) versare, versare dentro nei fiumi
      1c2) versare fuori
2) mettere dentro, inserire

βάλε: 2sing. att. aor. imptv.
βαλεῖ: 3sing. att. fut. ind.
βαλεῖν: att. aor. inf.
βάλετε: 2pl. att. aor. imptv.
βαλέτω: 3sing. att. aor. imptv.
βάλῃ: 3sing. att. aor. cong.
βάλητε: 2pl. att. aor. cong.
βάλλει: 3sing. att. pres. ind.
βάλλειν: att. pres. inf.
βάλλεται: 3sing. pass. pres. ind.
βάλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
βαλλόμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
βαλλόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
βάλλοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
βάλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
βαλλόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
βάλλουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
βάλλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
βάλλω: 1sing. att. pres. ind.
βαλοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
βαλοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
βάλω: 1sing. att. aor. cong.
βάλωσιν: 3pl. att. aor. cong.
βεβληκότος: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
βεβλημένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
βεβλημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
βεβλημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
βέβληται: 3sing. pass. pf. ind.
βληθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
βληθείσῃ: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
βληθὲν: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
βληθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
βληθῆναι: pass. aor. inf.
βληθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
βληθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
βλήθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
ἔβαλαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔβαλεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔβαλλον: 3pl. att. impf. ind.
ἔβαλον: 3pl. att. aor. ind.
ἐβέβλητο: 3sing. pass. ppf. ind.
ἐβλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐβλήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) mettere: 1
(+ἐπί αὐτός) tirare: 2
(+σεαυτοῦ) gettare: 2
(+σκάνδαλον) fare cadere: 1
accendere: 1
altro: 1
andare: 1
buttare: 4
cacciare: 3
coricare: 1
distendere: 1
essere a letto: 1
fare: 1
gettare: 48
gettare giù: 2
giacere: 1
imporre: 1
lanciare: 3
lasciare cadere: 1
mettere: 28
mettere dentro: 1
portare: 1
precipitare: 2
quale gettare: 1
rimettere: 1
rinchiudere: 1
scagliare: 3
scatenare: 1
se non mettere: 1
stare: 1
tirare: 3
tu non venire mettere: 1
versare: 1
Totale: 122

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω