βαστάζω (bastazô)

forse remotamente derivata dalla radice di βάσις (tramite l'idea di rimozione)
TDNT - 1: 596,102
Numero Strong: G941
verbo

1) prendere con le mani
2) prendere per portare, mettere su di sé (qualcosa) da portare
   2a) portare quello che è gravoso
3) portare
   3a) portare sulla propria persona
   3b) sostenere, cioè appoggiare, sorreggere
4) portare via

βαστάζει: 3sing. att. pres. ind.
βαστάζειν: att. pres. inf.
βαστάζεις: 2sing. att. pres. ind.
βαστάζεσθαι: pass. pres. inf.
βαστάζετε: 2pl. att. pres. imptv.
βαστάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
βαστάζοντος: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
βαστάζω: 1sing. att. pres. ind.
βαστάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
βαστάσαι: att. aor. inf.
βαστάσασά: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
βαστάσασι: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
βαστάσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐβάσταζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐβαστάζετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐβάστασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐβάστασας: 2sing. att. aor. ind.
ἐβάστασεν: 3sing. att. aor. ind.

(+δύναμαι) essere a vostro portare: 1
(+οὗ) portare: 1
che porta: 1
per portare: 1
porta: 3
portare: 11
portare di pesare: 1
portare via: 2
prendere: 1
sopportare: 4
subire: 1
Totale: 27

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω