βούλομαι (boulomai)

voce media di un verbo primario
TDNT - 1: 629,108
Numero Strong: G1014
verbo

1) volere intenzionalmente, avere uno scopo
2) della volontà come un'affezione, desiderare

βούλει: 2sing. med. pres. ind.
βούλεσθε: 2pl. med. pres. ind.
βούλεται: 3sing. med. pres. ind.
βουληθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
βουληθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
βούληται: 3sing. med. pres. cong.
βούλοιτο: 3sing. med. pres. ott.
βούλομαι, βούλομαί: 1sing. med. pres. ind.
βουλόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
βουλόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
βουλόμενος, βουλόμενός: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
βουλομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
βουλομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἐβούλετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐβουλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐβουλήθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐβουλόμην: 1sing. med. impf. ind.
ἐβούλοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+αὐτός) volere: 1
(+ἐγώ) volere: 1
desiderare: 1
prendere decidere: 1
proporre di: 2
secondo suo volontà: 1
volere: 30
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω