χρηματίζω (chrêmatizô)

da χρῆμα
TDNT - 9: 480,1319
Numero Strong: G5537
verbo

1) fare affari, soprattutto dirigere gli affari pubblici
   1a) consigliare o consultare con qualcuno sugli affari pubblici
   1b) rispondere a quelli che richiedono un consiglio o presentano richieste, eccetera
      1b1) di giudici, magistrati, governatori, re
2) dare una risposta a quelli che consultano un oracolo, dare un comando o ammonizione divina, insegnare dal cielo
   2a) essere divinamente comandato, ammonito, istruito
   2b) essere il portavoce di rivelazioni divine, promulgare i comandi di Dio
3) presumere o prende per sé stesso un nome dai propri affari pubblici
   3a) ricevere un nome o titolo, essere chiamato

ἐχρηματίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
κεχρηματισμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
κεχρημάτισται: 3sing. pass. pf. ind.
χρηματίζοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
χρηματίσαι: att. aor. inf.
χρηματίσει: 3sing. att. fut. ind.
χρηματισθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
χρηματισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

avvertire: 2
chiamare: 2
dire: 1
divinità avvertire: 1
essere divinità avvertire: 1
promulgare oracolo: 1
rivelare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω