δίδωμι (didômi)

una forma prolungata di un verbo primario (che è usato come un'alternativa nella maggior parte dei tempi)
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: G1325
verbo

1) dare
2) dare qualcosa a qualcuno
   2a) dare qualcosa a qualcuno della propria volontà, al suo vantaggio
      2a1) dare un dono
   2b) accordare, dà a qualcuno che domanda, lasciare avere
   2c) provvedere, fornire, cose necessarie
   2d) consegnare
      2d1) allungare, estendere, presentare
      2d2) di una scrittura
      2d3) consegnare alla cura di qualcuno, affidare
         2d3a) qualcosa da amministrare
         2d3b) dare o affidare a qualcuno qualcosa da essere osservato religiosamente
   2e) dare quello che è dovuto o obbligatorio, pagare: salario o ricompensa
   2f) fornire, dotare
3) dare
   3a) causare, dare da sé stesso
      3a1) dare, consegnare le sorti
   3b) nominare ad un ufficio
   3c) far uscire, come il mare, la morte e l'inferno rilasciano i morti che sono stati sommersi o ricevuti da loro
   3c) consegnare una persona a qualcun altro come sua
      3c1) come un oggetto per la sua cura
      3c2) consegnare una persona a qualcuno affinché la segua come leader e padrone
      3c3) consegnare una persona a qualcuno affinché si occupi dei suoi interessi
      3c4) consegnare una persona a qualcuno a cui già appartiene, restituire
4) accordare o permettere qualcuno
   4a) commissionare

δεδομένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
δεδομένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
δέδοται: 3sing. pass. pf. ind.
δέδωκα: 1sing. att. pf. ind.
δέδωκας, δέδωκάς: 2sing. att. pf. ind.
δεδώκει: 3sing. att. ppf. ind.
δεδώκεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
δέδωκεν, δέδωκέν: 3sing. att. pf. ind.
διδόασιν: 3pl. att. pres. ind.
διδόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
διδόναι: att. pres. inf.
διδόντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
διδόντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
διδόντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
διδόντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
δίδοται: 3sing. pass. pres. ind.
δίδοτε: 2pl. att. pres. imptv.
δίδου: 2sing. att. pres. imptv.
διδοὺς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διδῶ: 1sing. att. pres. cong.
δίδωμι: 1sing. att. pres. ind.
δίδωσιν, δίδωσίν: 3sing. att. pres. ind.
δοθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
δοθεῖσαν, δοθεῖσάν: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.
δοθείσῃ: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
δοθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
δοθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
δοθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
δοθῆναι: pass. aor. inf.
δοθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
δόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
δόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
δόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
δός, δὸς: 2sing. att. aor. imptv.
δότε: 2pl. att. aor. imptv.
δότω: 3sing. att. aor. imptv.
δοῦναι, δοῦναί: att. aor. inf.
δούς, δοὺς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
δῷ, δώῃ: 3sing. att. aor. cong.
δῴη: 3sing. att. aor. ott.
δῶμεν: 1pl. att. aor. cong.
δῷς: 2sing. att. aor. cong.
δώσει: 3sing. att. fut. ind.
δώσεις: 2sing. att. fut. ind.
δώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
δῶσιν: 3pl. att. aor. cong.
δώσομεν: 1pl. att. fut. ind.
δώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
δώσω: 1sing. att. fut. ind.
δώσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
δῶτε: 2pl. att. aor. cong.
ἐδίδοσαν: 3pl. att. impf. ind.
ἐδίδου: 3sing. att. impf. ind.
ἐδίδουν: 3pl. att. impf. ind.
ἐδόθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐδόθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἔδωκα: 1sing. att. aor. ind.
ἐδώκαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔδωκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔδωκας, ἔδωκάς: 2sing. att. aor. ind.
ἐδώκατέ: 2pl. att. aor. ind.
ἔδωκεν, ἔδωκέν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) dare: 7
(+αὐτός) fare mettere: 1
(+αὐτός) mettere: 1
(+αὐτός) per dare: 2
(+ῥάπισμα) schiaffeggiare: 1
(+ὁ ἐγώ) affidare: 1
(+) concedere: 1
(+ἄν) dare: 1
(+ἐγώ) concedere: 2
(+ἐγώ) dare: 12
(+ἐντολή) comandare: 1
(+ἀπόκρισις) rispondere: 1
(+οὗτος) concedere: 1
(+σύ) dare: 3
(+σύ) mandare: 1
(+σωτηρία αὐτός) volere salvare: 1
(+ἑαυτοῦ) avventurare: 1
accordare: 2
affidare: 2
cedere: 2
concedere: 13
concedere di: 4
conferire: 1
consegnare: 1
creare: 1
da trasmettere: 1
danno: 2
dare: 281
dare a quello che: 1
dare di: 5
dare egli: 1
dire: 1
donare: 3
dovere dare: 1
fare: 11
fare donare: 1
in dare: 1
loro: 1
mantenere: 1
mettere: 7
non tradotto: 3
offrire: 1
pagare: 4
per dare: 5
per offrire: 1
permettere: 2
porre: 1
portare: 3
proferire: 1
rendere: 2
restituire: 3
scrivere: 1
tenere: 1
tirare: 1
venire dare: 1
versare: 1
volere: 1
Totale: 414

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω