δέχομαι (dechomai)

voce media di un verbo primario
TDNT - 2: 50,146
Numero Strong: G1209
verbo

1) prendere con la mano
   1a) afferrare, prendersi
2) prendere, ricevere
   2a) usato per un luogo dove si riceve qualcuno
   2b) ricevere o dare accesso a, un visitatore, non rifiutare rapporti o amicizia
      2b1) ricevere ospitalità
      2b2) ricevere in famiglia, educare o istruire
   2c) della cosa offerta parlando, insegnando, istruendo
      2c1) ricevere favorevolmente, prestare orecchio a, abbracciare, rendere il proprio, approvare, non rigettare
   2d) ricevere, cioè prendere su sé stesso, sostenere, sopportare
3) ricevere, ottenere
   3a) imparare

δέδεκται: 3sing. med. pf. ind.
δέξαι: 2sing. med. aor. imptv.
δεξαμένη: med. aor. ptc. nom. sing. femm.
δεξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
δεξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
δέξασθαι: med. aor. inf.
δέξασθε, δέξασθέ: 2pl. med. aor. imptv.
δέξηται: 3sing. med. aor. cong.
δέξωνται, δέξωνταί: 3pl. med. aor. cong.
δέχεται: 3sing. med. pres. ind.
δέχηται: 3sing. med. pres. cong.
δεχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
δέχονται: 3pl. med. pres. ind.
δέχωνται: 3pl. med. pres. cong.
ἐδεξάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
ἐδέξαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐδέξασθε, ἐδέξασθέ: 2pl. med. aor. ind.
ἐδέξατο: 3sing. med. aor. ind.

(+αὐτός) accogliere: 2
(+αὐτός) aprire cuore: 1
(+αὐτός) prendere: 1
(+ἐγώ) accettare: 1
accettare: 4
accogliere: 6
avere: 1
prendere: 4
qualcuno ricevere: 1
ricevere: 34
tenere accogliere: 1
Totale: 56

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω