δηνάριον (dênarion)

di origine latina
Numero Strong: G1220
sostantivo neutro

denaro = "contiene dieci"
1) Una moneta romana d'argento nel NT. Prese il suo nome dall'essere uguale a dieci "asse", un numero che dopo il 217 a.C. aumentò a sedici (circa 3.898 grammi). Era la moneta d'argento principale dell'impero romano. Dalla parabola dei lavoratori nella vigna, sembrerebbe che un denaro fosse allora la paga di un operaio per un giorno di lavoro Matteo 20:2-13.

δηνάρια: acc. pl.
δηνάριον: acc. sing.
δηναρίου: gen. sing.
δηναρίων: gen. pl.

denaro: 7
per uno denaro: 3
uno denaro: 6
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω