δοκιμάζω (dokimazô)

da δόκιμος
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: G1381
verbo

1) esaminare, verificare, scrutare (vedere se una cosa è genuina o non), come metalli
2) riconoscere come genuino dopo un esame, approvare, ritenere degno

δεδοκιμάσμεθα: 1pl. pass. pf. ind.
δοκιμάζει: 3sing. att. pres. ind.
δοκιμάζειν: att. pres. inf.
δοκιμάζεις: 2sing. att. pres. ind.
δοκιμαζέσθωσαν: 3pl. pass. pres. imptv.
δοκιμάζετε: 2pl. att. pres. imptv.
δοκιμαζέτω: 3sing. att. pres. imptv.
δοκιμαζομένου: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
δοκιμάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δοκιμάζοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
δοκιμάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
δοκιμάσαι: att. aor. inf.
δοκιμάσει: 3sing. att. fut. ind.
δοκιμάσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐδοκιμάσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐδοκίμασαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) provare: 1
(+σύ) apprezzare: 1
(+σύ) conoscere per esperienza: 1
(+ἑαυτοῦ) mettere a provare: 1
approvare: 2
curare di: 1
esaminare: 4
per mettere a provare: 1
provare: 5
riconoscere: 2
sapere distinguere: 1
scegliere: 1
sperimentare: 1
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω