δοξάζω (doxazô)

da δόξα
TDNT - 2: 253,178
Numero Strong: G1392
verbo

1) pensare, supporre, essere dell'opinione
2) lodare, celebrare, magnificare, celebrare
3) onorare, rendere onore
4) rendere glorioso, adornare con lustra, vestire con splendore
   4a) impartire gloria a qualcosa, rendere eccellente
   4b) fare rinomato, rendere illustre
      4b1) riconoscere e rendere manifesti la dignità e il valore di una persona o di una cosa

δεδόξασμαι: 1sing. pass. pf. ind.
δεδοξασμένῃ: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
δεδοξασμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
δεδόξασται: 3sing. pass. pf. ind.
δοξάζειν: att. pres. inf.
δοξάζεται: 3sing. pass. pres. ind.
δοξαζέτω: 3sing. att. pres. imptv.
δοξάζηται: 3sing. pass. pres. cong.
δοξάζητε: 2pl. att. pres. cong.
δοξαζόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
δοξάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δοξάζω: 1sing. att. pres. ind.
δοξάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
δοξάσατε: 2pl. att. aor. imptv.
δοξάσει: 3sing. att. fut. ind.
δοξάσῃ: 3sing. att. aor. cong.
δοξασθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
δοξασθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
δόξασόν: 2sing. att. aor. imptv.
δοξάσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
δοξάσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἐδόξαζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐδόξαζον: 3pl. att. impf. ind.
ἐδόξασα: 1sing. att. aor. ind.
ἐδόξασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐδόξασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐδοξάσθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+ἐγώ) glorificare: 1
dare gloriare: 2
dovere glorificare: 1
fare onorare: 1
gloriare: 1
glorificare: 49
onorare: 2
prendere gloriare di: 1
rendere gloriare: 2
Totale: 60

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω