εἰς (eis)

una preposizione primaria
TDNT - 2: 420,211
Numero Strong: G1519
preposizione

1) in, a, verso, per, fra
"Per" (come usato in Atti 2:38 "per il perdono") può avere due significati. Se vedi un manifesto su cui è scritto "Jesse James ricercato per furto", "per" potrebbe volere dire che Jesse è ricercato affinché possa commettere un furto, oppure che è ricercato perché ha commesso un furto. Il secondo senso è quello corretto. Così anche in questo brano, la parola "per" significa un'azione nel passato. Altrimenti, violerebbe l'intero tenore dell'insegnamento del NT sulla salvezza per grazia e non per opere.

εἰς, εἴς: prep.

(+Ἰκόνιον) Iconio: 1
(+ἔσω) dentro: 1
(+αὐτός οὗτος) apposta: 1
(+αὐτός οὗτος) appunto: 1
(+αὐτός) il: 2
(+αὐτός) loro: 2
(+αὐτός) uscire: 1
(+αὐτός) voi: 5
(+βλέπω ἐγώ) guardare: 1
(+ὁ ἔμπροσθεν) avanti: 1
(+ὁ αἰών) mai: 5
(+ὁ αἰών) mai più: 2
(+ὁ χείρων) peggiorare: 1
(+ὁ διηνεκής) continuare: 1
(+ὁ ὀπίσω) indietreggiare: 4
(+ὁ εἷς) concordare: 1
(+ὁ ἀκοή) davanti: 1
(+ὁ ἀκοή) sentire: 1
(+ὁ ἐσώτερος) oltre: 1
(+ὁ παντελής) assolutezza: 1
(+ὁ παντελής) perfezionare: 1
(+ὁ πλοῖον) voi: 1
(+) a: 100
(+) affinché: 10
(+) causare di: 1
(+) da: 4
(+) da quello che: 1
(+) davanti a: 2
(+) di: 7
(+) fino a: 3
(+) il: 4
(+) in: 303
(+) in attesa di: 1
(+) in favorire di: 1
(+) in mezzo a: 1
(+) oltre: 2
(+) per: 13
(+) per entrare in: 1
(+) perché: 6
(+) perciò: 1
(+) su: 46
(+ὁδός λεῖος) appianare: 1
(+ὁδός) fra: 1
(+διαταγή) promulgare da: 1
(+εἰμί) divenire: 1
(+εἰρήνη αὐτός) riconciliare: 1
(+εἰσέρχομαι αὐτός) entrare: 1
(+εἰσέρχομαι αὐτός) rientrare: 1
(+ὅς) a: 3
(+ὅς) che: 1
(+ὅς) di: 2
(+ὅς) dove: 2
(+ὅς) in: 7
(+ὅς) in vedere di: 1
(+ὅς) noi che: 1
(+ὄνομα) come: 2
(+ὄνομα) perché essere: 1
(+φυλακή) imprigionare: 1
(+γίνομαι) diventare: 1
(+ὑπερβολή) smisurato: 1
(+ὑπάντησις) incontrare: 1
(+κεφαλή γωνία) pietra angolo: 1
(+κενός) invanire: 2
(+κενός) vanità: 1
(+κώμη) a: 1
(+κυρόω αὐτός) confermare: 1
(+λόγος) per quanto concernere: 1
(+μηκέτι ὁ αἰών) mai più: 1
(+νῖκος) trionfare: 1
(+οὐδείς) non più: 1
(+ἐγώ) dovere dare: 1
(+ἐγώ) io: 2
(+ἐγώ) noi: 1
(+ἐγώ) ottenere: 1
(+ἀλλήλων) a: 1
(+ἀλλήλων) di: 1
(+ἀλλήλων) reciprocità: 1
(+ἀλλήλων) si uno altro: 1
(+ἐλάχιστος) pochezza: 1
(+ἐπεί) che: 1
(+ἀπέρχομαι ὁ ὀπίσω) indietreggiare: 1
(+ἀπάντησις) incontrare: 1
(+οὗτος) con scopo: 1
(+ἀτενίζω αὐτός) guardare: 1
(+ἀτενίζω ὅς) fissare: 1
(+πόλεμος) guerreggiare: 1
(+πάλιν) per ricadere: 1
(+σύ) voi: 7
(+τίς ὁ) perché: 1
(+τίς) perché: 2
(+τέλος) finire: 2
a: 303
a essere di: 1
a scopo di: 2
addosso: 1
affinché: 8
affinché ciò servire: 1
che: 1
ciò servire: 2
come: 19
con: 5
condurre: 2
contro: 18
contro di: 2
così: 2
da: 9
davanti: 1
davanti a: 2
dentro: 1
di: 25
dire: 1
divenire: 1
diventare: 2
essere: 4
estendere: 2
fare: 1
fino: 1
fino a: 8
fra: 17
in: 374
in confrontare: 2
in grado di: 1
in mano a: 1
in mezzo a: 1
in modo che: 3
in modo da: 1
in rapportare a: 1
in riguardare di: 1
in vedere di: 3
Nazaret: 1
non tradotto: 52
per: 188
per essere di: 1
per servire di: 1
perché: 7
perché essere: 1
porta: 1
portare: 2
presso: 1
quale: 1
questo servire di: 1
riguardare a: 2
sopra: 5
su: 16
verso: 40
verso di: 1
via: 1
vicinanza a: 1
Totale: 1767

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω