εὑρίσκω (heuriskô)

una forma prolungata della parola primaria heuro, che (con un'altra forma simile heureo) è usata per questo termine in tutti i tempi tranne il presente e l'imperfetto
TDNT - 2: 769,*
Numero Strong: G2147
verbo

1) incontrare per caso, incontrare
   1a) dopo aver cercato, trovare una cosa cercata
   1b) senza aver cercato, trovare (per caso), allinearsi con
   1c) quelli che vengono o ritornano ad un posto
2) trovare con una richiesta, pensiero, esame, scrutinio, osservazione, trovare con la pratica e l'esperienza
   2a) vedere, imparare, scoprire, capire
   2b) essere trovato cioè essere visto, essere presente
   2c) essere scoperto, riconosciuto, farsi vedere, del proprio carattere o stato come trovato da altri (uomini, Dio, o tutti e due)
   2d) ottenere conoscenza di, venire a conoscere Dio
3) scoprire per sé stesso, acquisire, ottenere, procurare

εὕραμεν: 1pl. att. aor. ind.
εὑράμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
εὑρεθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
εὑρεθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
εὑρέθη: 3sing. pass. aor. ind.
εὑρέθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
εὑρέθην: 1sing. pass. aor. ind.
εὑρεθῆναι: pass. aor. inf.
εὑρέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
εὑρεθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
εὑρεθησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
εὑρεθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
εὑρεθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
εὑρεθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
εὑρεῖν: att. aor. inf.
εὗρεν: 3sing. att. aor. ind.
εὗρες: 2sing. att. aor. ind.
εὕρῃ: 3sing. att. aor. cong.
εὕρηκα, εὕρηκά: 1sing. att. pf. ind.
εὑρήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
εὑρηκέναι: att. pf. inf.
εὑρήσει: 3sing. att. fut. ind.
εὑρήσεις: 2sing. att. fut. ind.
εὑρήσετε, εὑρήσετέ: 2pl. att. fut. ind.
εὑρήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
εὑρήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
εὕρητε: 2pl. att. aor. cong.
εὑρίσκει: 3sing. att. pres. ind.
εὑρισκόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
εὑρίσκομεν: 1pl. att. pres. ind.
εὑρίσκον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
εὕρισκον: 3pl. att. impf. ind.
εὑρίσκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
εὑρίσκω: 1sing. att. pres. ind.
εὕροιεν: 3pl. att. aor. ott.
εὕρομεν: 1pl. att. aor. ind.
εὗρον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
εὗρόν: 3pl. att. aor. ind.
εὑρόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
εὑροῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
εὑροῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
εὕρω: 1sing. att. aor. cong.
εὕρωμεν: 1pl. att. aor. cong.
εὑρών, εὑρὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
εὕρωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ηὑρίσκετο: 3sing. pass. impf. ind.
ηὕρισκον: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) ritrovare: 1
(+αὐτός) trovare: 5
(+ἐγώ) trovare: 1
(+σύ) trovare: 1
(+σύ) vedere: 1
(+τόπος) essere: 1
acquistare: 1
bruciare: 1
così: 1
dopo trovare: 1
e: 1
essere: 2
mostrare: 1
motivare: 1
ottenere: 1
preparare: 1
risultare: 1
ritrovare: 7
sapere: 1
trovare: 145
trovare a: 1
Totale: 176

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω