φαίνω (fainô)

prolungamento della radice di φῶς
TDNT - 9: 1,1244
Numero Strong: G5316
verbo

1) portare avanti nella luce, fare splendere, dare luce
2) splendere
   2a) splendere, essere brillante o risplendente
   2b) divenire evidente, essere portato nella luce, venire alla luce, apparire
      2b1) di vegetazione crescente, venire alla luce
      2b2) apparire, essere visto
      2b3) essere esposto alla vista
   2c) incontrare gli occhi, colpire la vista, diviene chiaro o manifesto
      2c1) essere visto, apparire
   2d) apparire alla mente, sembrare al proprio giudizio o opinione

ἐφάνη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐφάνησαν: 3pl. pass. aor. ind.
φαίνει: 3sing. att. pres. ind.
φαίνεσθε: 2pl. med. pres. ind., 2pl. pass. pres. ind.
φαίνεται: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
φαινομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
φαινομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
φαινομένων: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
φαίνονται: 3pl. pass. pres. ind.
φαίνοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
φαίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
φαίνωσιν: 3pl. att. pres. cong.
φανεῖται: 3sing. med. fut. ind.
φανῇ: 3sing. pass. aor. cong.
φάνῃ: 3sing. att. aor. cong.
φανῇς: 2sing. pass. aor. cong.
φανήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
φανῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
φανῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.

(+μή) diminuire: 1
apparire: 11
brillare: 1
cosa apparire: 1
fare vedere: 1
finire: 1
illuminare: 1
non tradotto: 1
parere: 1
risplendere: 3
risultare: 1
rivelare: 1
sembrare: 1
splendere: 3
vedere: 3
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω