φοβέομαι (fobeomai)

da φόβος
TDNT - 9: 189,1272
Numero Strong: G5399
verbo

1) fare fuggire terrorizzando (spaventare via)
   1a) fare fuggire, fuggire
   1b) temere, avere paura
      1b1) essere colpito dalla paura, essere afferrato con allarme
         1b1a) di quelli spaventati da cose o avvenimenti strani
         1b1b) di quelli colpiti da stupore
      1b2) temere, avere paura di qualcuno
      1b3) temere (cioè esitare) di fare qualcosa (per paura di danno)
   1c) riverire, venerare, trattare con deferenza o obbedienza reverenziale

ἐφοβεῖτο: 3sing. med. impf. ind.
ἐφοβήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐφοβήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐφοβούμην: 1sing. med. impf. ind.
ἐφοβοῦντο: 3pl. med. impf. ind.
φοβεῖσθαι: med. pres. inf.
φοβεῖσθε: 2pl. med. pres. imptv.
φοβῇ: 2sing. med. pres. ind.
φοβηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
φοβηθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
φοβηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
φοβηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
φοβηθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
φοβηθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.
φοβηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
φοβήθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
φοβηθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
φοβῆται: 3sing. med. pres. cong.
φοβοῦ: 2sing. med. pres. imptv.
φοβοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
φοβούμεθα: 1pl. med. pres. ind.
φοβούμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
φοβούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc., med. pres. ptc. voc. pl. masc.
φοβούμενοί: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
φοβουμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
φοβούμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ἀπό) temere: 1
(+σύ) timore: 1
avere ancora paura: 1
avere paura: 16
avere paura di: 1
dovere temere: 1
essere pienezza di timore: 1
impaurire: 3
lasciare turbare: 1
paura: 1
per timore: 1
prendere: 2
prendere da spaventare: 1
prendere da timore: 2
rispettare: 1
sgomentare: 1
soggettare: 1
stare attentezza: 1
temere: 49
temere di: 6
timore: 3
Totale: 95

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω