γινώσκω (ginôskô)

una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: G1097
verbo

1) imparare a conoscere, ottenere una conoscenza, percepire, sentire
   1a) divenire noto
2) conoscere, capire, percepire, avere conoscenza
   2a) comprendere
   2b) conoscere
3) idioma ebraico per i rapporti sessuali tra un uomo ed una donna
4) essere informato su una cosa, conoscere

γίνωσκε: 2sing. att. pres. imptv.
γινώσκει: 3sing. att. pres. ind.
γινώσκειν: att. pres. inf.
γινώσκεις: 2sing. att. pres. ind.
γινώσκεται: 3sing. pass. pres. ind.
γινώσκετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
γινωσκέτω: 3sing. att. pres. imptv.
γινώσκῃ: 3sing. att. pres. cong.
γινώσκητε: 2pl. att. pres. cong.
γινώσκομεν: 1pl. att. pres. ind.
γινωσκομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
γινώσκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
γινώσκουσί: 3pl. att. pres. ind.
γινώσκουσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
γινώσκω: 1sing. att. pres. ind.
γινώσκωμεν: 1pl. att. pres. cong.
γινώσκων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
γινώσκωσιν: 3pl. att. pres. cong.
γνοῖ: 3sing. att. aor. cong.
γνόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
γνόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
γνούς, γνοὺς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
γνῶ: 1sing. att. aor. cong.
γνῷ: 3sing. att. aor. cong.
γνῶθι: 2sing. att. aor. imptv.
γνῶναι, γνῶναί: att. aor. inf.
γνῷς: 2sing. att. aor. cong.
γνώσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
γνώσεται: 3sing. med. fut. ind.
γνώσῃ: 2sing. med. fut. ind.
γνωσθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
γνωσθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
γνωσθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
γνωσθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
γνῶσιν: 3pl. att. aor. cong.
γνώσομαι: 1sing. med. fut. ind.
γνωσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
γνώσονται: 3pl. med. fut. ind.
γνῶτε: 2pl. att. aor. imptv., 2pl. att. aor. cong.
γνώτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἐγίνωσκεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐγίνωσκον: 3pl. att. impf. ind.
ἔγνω: 3sing. att. aor. ind.
ἔγνωκα: 1sing. att. pf. ind.
ἐγνώκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἔγνωκαν: 3pl. att. pf. ind.
ἔγνωκάς: 2sing. att. pf. ind.
ἐγνώκατε, ἐγνώκατέ: 2pl. att. pf. ind.
ἐγνώκειτε: 2pl. att. ppf. ind.
ἔγνωκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐγνωκέναι: att. pf. inf.
ἐγνωκότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἔγνων: 1sing. att. aor. ind.
ἔγνως: 2sing. att. aor. ind.
ἔγνωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐγνώσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἔγνωσται: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) conoscere: 2
(+) informare: 1
(+οὐ) a insaputa: 1
(+ἐγώ) sentire: 1
(+οἶδα) sapere: 1
(+σύ) conoscere: 1
a persona che conoscere: 1
accorgere: 1
capire: 11
comprendere: 6
confermare: 1
conoscere: 102
dovere conoscere: 2
esso accertare: 1
fare conoscere: 1
fare sapere: 1
non tradotto: 1
notare: 1
rapportare coniuge: 1
rendere contare: 1
ricevere notizia: 1
riconoscere: 10
sapere: 65
sapere di: 1
se ne accorgere: 3
sentire: 1
vedere: 1
venire a sapere: 1
Totale: 221

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω