καινός (kainos)

di affinità incerta
TDNT - 3: 447,388
Numero Strong: G2537
aggettivo

1) nuovo
   1a) per quanto riguarda la forma
      1a1) fatto recentemente, fresco, recente, non usato, mai indossato
   1b) per quanto riguarda la sostanza
      1b1) di un nuovo tipo, senza precedenti, una novità, non comune, mai udito

καινά: nom. pl. neut.
καινὰ: acc. pl. neut.
καιναῖς: dat. pl. femm.
καινὴ: nom. sing. femm.
καινήν, καινὴν: acc. sing. femm.
καινῆς: gen. sing. femm.
καινόν: acc. sing. neut.
καινὸν: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
καινότερον: acc. sing. neut. comp.
καινοῦ: gen. sing. neut.
καινούς, καινοὺς: acc. pl. masc.
καινῷ: dat. sing. neut.

(+) novità: 3
cosa novità: 1
novità: 38
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω