καυματίζω (kaumatizô)

da καῦμα
TDNT - 3: 643,423
Numero Strong: G2739
verbo

1) bruciare con il calore, bruciacchiare
2) essere torturato da un calore intenso

ἐκαυματίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκαυματίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
καυματίσαι: att. aor. inf.

bruciare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω