κενόω (kenoô)

da κενός
TDNT - 3: 661,426
Numero Strong: G2758
verbo

1) vuotare, rendere vuoto
   1a) di Cristo, che posò da parte la sua uguaglianza con Dio o la forma di Dio
2) rendere vuoto, vano
   2a) privare di forza, rendere vano, inutile, di nessun effetto
3) rendere vuoto, vano
   3b) far vedere una cosa come vuota, cava, falsa

ἐκένωσεν: 3sing. att. aor. ind.
κεκένωται: 3sing. pass. pf. ind.
κενωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
κενώσει: 3sing. att. fut. ind.

(+) ereditare rendere vanità: 1
avere a smentire: 1
rendere vanità: 2
spogliare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω