κληρόω (klêroô)

da κλῆρος
TDNT - 3: 764,442
Numero Strong: G2820
verbo

1) tirare a sorte, determinare tirando a sorte
2) scegliere tirando a sorte
3) assegnare, assegnare tirando a sorte
   3a) di una cosa come un possesso
4) nel NT: sorteggiare, per esempio un'eredità o un possesso privato

ἐκληρώθημεν: 1pl. pass. aor. ind.

fare ereditare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω