κληρονόμος (klêronomos)

da κλῆρος e la radice di νόμος (nel suo senso originale di suddividere, cioè (riflessivamente) ottenere da ripartizione)
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: G2818
sostantivo maschile

1) uno che ricevere tirando a sorte, un erede
   1a) un erede
   1b) in uso messianico, uno che riceve il suo possesso assegnato per diritto come figlio
2) uno che ha acquisito o ha ottenuto la porzione assegnatagli

κληρονόμοι: nom. pl.
κληρονόμοις: dat. pl.
κληρονόμον: acc. sing.
κληρονόμος: nom. sing.
κληρονόμους: acc. pl.

(+) ereditare: 1
ereditare: 13
non tradotto: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω