κολάζω (kolazô)

da kolos (nano)
TDNT - 3: 814,451
Numero Strong: G2849
verbo

1) potare, come alberi e ali
2) tenere a freno, controllare, contenere
3) castigare, correggere, punire
4) comportarsi in modo da essere punito

κολαζομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
κολάσωνται: 3pl. med. aor. cong.

(+αὐτός) potere punire: 1
punire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω