κολλάομαι (kollaomai)

da kolla ("colla")
TDNT - 3: 822,452
Numero Strong: G2853
verbo

1) incollare, incollare insieme, cementare, legare insieme
2) unire o assicurare fermamente insieme
3) unirsi a, congiungersi a

ἐκολλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκολλήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
κολλᾶσθαι: pass. pres. inf.
κολληθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
κολληθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
κολληθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
κολλήθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
κολλώμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
κολλώμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.

accumulare: 1
attaccare: 1
attenere fermare: 1
avere relazione: 1
mettere: 1
raggiungere: 1
unire: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω