κρατέω (krateô)

da κράτος
TDNT - 3: 910,466
Numero Strong: G2902
verbo

1) avere potere, essere potente
   1a) essere il principale, essere padrone di, dominare
2) ottenere possesso di
   2a) divenire padrone di, ottenere
   2b) afferrare
   2c) afferrare, prendere
      2c1) mettere le mani su qualcuno per averlo in proprio potere
3) tenere
   3a) tenere nella mano
   3b) tenere fermo, cioè non permettere di o lasciare
      3b1) tenere attentamente e fedelmente
   3c) continuare a tenere, trattenere
      3c1) della morte che continua a colpire qualcuno
      3c2) tenere sotto controlla, reprimere
4) ritenere, mantenere un peccato non perdonato Giovanni 20:23

ἐκρατήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐκράτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκρατήσατέ: 2pl. att. aor. ind.
ἐκράτησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκρατοῦντο: 3pl. pass. impf. ind.
κεκρατηκέναι: att. pf. inf.
κεκράτηνται: 3pl. pass. pf. ind.
κράτει: 2sing. att. pres. imptv.
κρατεῖν: att. pres. inf.
κρατεῖς: 2sing. att. pres. ind.
κρατεῖσθαι: pass. pres. inf.
κρατεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
κρατῆσαι: att. aor. inf.
κρατήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
κρατήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κρατήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
κρατήσει: 3sing. att. fut. ind.
κρατήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
κρατῆτε: 2pl. att. pres. cong.
κρατοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
κρατοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κρατοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
κρατοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
κρατῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
κρατῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) afferrare: 1
(+αὐτός) per prendere: 1
(+αὐτός) pigliare: 1
(+αὐτός) prendere: 4
(+ὁ παιδίον) prendere: 1
afferrare: 2
arrestare: 2
attenere: 2
fare arrestare: 1
impedire: 1
in afferrare saldare: 1
non tradotto: 1
osservare: 1
potere attuare: 1
prendere: 11
professare: 2
rimanere fede: 1
ritenere: 3
seguire: 1
stare fermare: 1
stringere: 1
tenere: 2
tenere fermare: 1
tenere stringere a sé: 1
trattenere: 2
Totale: 46

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω