κτίζω (ktizô)

probabilmente simile a κτάομαι (tramite l'idea del fabbricante che è il proprietario)
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: G2936
verbo

1) rendere abitabile a delle persone un luogo, regione o isola
   1a) fondare una città, colonia, Stato
2) creare
   2a) di Dio che crea i mondi
   2b) formare, cioè cambiare o trasformare completamente

ἔκτισας: 2sing. att. aor. ind.
ἔκτισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκτίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκτίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἔκτισται: 3sing. pass. pf. ind.
κτίσαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
κτίσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
κτίσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
κτίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κτίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
κτισθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
κτισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

creare: 15
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω