κυρόω (kuroô)

dalla stessa parola di κύριος
TDNT - 3: 1098,486
Numero Strong: G2964
verbo

1) rendere valido
2) confermare pubblicamente o solennemente, ratificare

κεκυρωμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
κυρῶσαι: att. aor. inf.

(+εἰς αὐτός) confermare: 1
essere validità concludere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω