κυριεύω (kurieuô)

da κύριος
TDNT - 3: 1097,486
Numero Strong: G2961
verbo

1) essere signore di, dominare, avere dominio sopra
2) di cose e forze
   2a) esercitare influenza su, avere potere sopra

κυριεύει: 3sing. att. pres. ind.
κυριεύομεν: 1pl. att. pres. ind.
κυριευόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κυριεύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κυριεύσει: 3sing. att. fut. ind.
κυριεύσῃ: 3sing. att. aor. cong.

(+) potere su: 1
essere signoreggiare: 1
potere su: 2
signoreggiare: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω