λέγω (legô)

una radice
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: G3004
verbo

1) dire, parlare
   1a) affermare, ritenere
   1b) insegnare
   1c) esortare, consigliare, comandare, dirigere
   1d) segnalare con parole, intendere, volere dire
   1e) chiamare per nome, chiamare, nominare
   1f) parlare forte, parlare di, menzionare

εἶπα: 1sing. att. aor. ind.
εἶπαν: 3pl. att. aor. ind.
εἶπας: 2sing. att. aor. ind.
εἴπας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
εἴπατε: 2pl. att. aor. imptv., 2pl. att. aor. ind.
εἴπατέ: 2pl. att. aor. imptv.
εἰπάτω: 3sing. att. aor. imptv.
εἰπάτωσαν: 3pl. att. aor. imptv.
εἰπὲ, εἰπέ: 2sing. att. aor. imptv.
εἰπεῖν: att. aor. inf.
εἶπεν, εἶπέν: 3sing. att. aor. ind.
εἶπες: 2sing. att. aor. ind.
εἴπῃ: 3sing. att. aor. cong.
εἴπῃς: 2sing. att. aor. cong.
εἴπητε, εἴπητέ: 2pl. att. aor. cong.
εἶπον, εἶπόν: 1sing. att. aor. ind.
εἰπόν, εἰπὸν: 2sing. att. aor. imptv.
εἰπόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
εἰπόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
εἰπόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
εἰποῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
εἴπω: 1sing. att. aor. cong.
εἴπωμεν: 1pl. att. aor. cong.
εἰπών, εἰπὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
εἴπωσιν: 3pl. att. aor. cong.
εἴρηκα: 1sing. att. pf. ind.
εἴρηκαν: 3pl. att. pf. ind.
εἴρηκας: 2sing. att. pf. ind.
εἰρήκασιν: 3pl. att. pf. ind.
εἰρήκατε: 2pl. att. pf. ind.
εἰρήκει: 3sing. att. ppf. ind.
εἴρηκεν, εἴρηκέν: 3sing. att. pf. ind.
εἰρηκέναι: att. pf. inf.
εἰρηκότος: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
εἰρημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
εἴρηται: 3sing. pass. pf. ind.
ἔλεγεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐλέγετε: 2pl. att. impf. ind.
ἔλεγον: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
ἐρεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἐρεῖς: 2sing. att. fut. ind.
ἐρεῖτε, ἐρεῖτέ: 2pl. att. fut. ind.
ἐροῦμεν: 1pl. att. fut. ind.
ἐροῦσιν, ἐροῦσίν: 3pl. att. fut. ind.
ἐρρέθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐρρέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐρῶ: 1sing. att. fut. ind.
λέγε: 2sing. att. pres. imptv.
λέγει: 3sing. att. pres. ind.
λέγειν: att. pres. inf.
λέγεις: 2sing. att. pres. ind.
λέγεσθαι: pass. pres. inf.
λέγεται: 3sing. pass. pres. ind.
λέγετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
λέγετέ: 2pl. att. pres. imptv.
λεγέτω: 3sing. att. pres. imptv.
λέγῃ: 3sing. att. pres. cong.
λέγητε: 2pl. att. pres. cong.
λέγομεν: 1pl. att. pres. ind.
λεγόμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
λεγομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
λεγομένην: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
λεγομένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
λεγόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
λεγομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. neut.
λεγόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
λεγόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
λεγομένου: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
λέγον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
λέγοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
λέγοντά: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
λέγοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
λέγοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
λέγοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
λέγοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
λεγόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
λέγουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
λέγουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
λέγουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
λεγούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
λέγουσιν, λέγουσίν: 3pl. att. pres. ind.
λέγω: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
λέγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
λέγωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ῥηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ῥηθὲν: pass. aor. ptc. acc. sing. neut., pass. aor. ptc. nom. sing. neut.

(+Ἰησοῦς) Gesù dire: 1
(+αὐτός φωνέω) esclamare: 1
(+αὐτός) dire: 18
(+αὐτός) dire di: 1
(+αὐτός) parlare: 1
(+βοάω) gridare: 2
(+χαίρω αὐτός) salutare: 1
(+χαίρω) salutare: 1
(+) dire: 12
(+) il: 1
(+διαμαρτύρομαι) attestare: 1
(+εἰμί ἑαυτοῦ) spacciare: 1
(+φημί) dire pure: 1
(+φωνέω) fare venire: 1
(+ὑπολαμβάνω) rispondere: 1
(+κραυγάζω) gridare: 2
(+κράζω) dire: 1
(+κράζω) esclamare: 4
(+κράζω) gridare: 8
(+λόγος) parlare: 2
(+λέγω) dire: 6
(+λέγω) parlare: 2
(+μαρτυρέω) dichiarare: 1
(+ἄν) dire: 1
(+ἐγώ) dire: 19
(+ἐγώ) dire voi: 1
(+ἐκεῖνος) chiamare: 1
(+ἐκεῖνος) dire: 1
(+ἀναβοάω) gridare: 1
(+ἀναφωνέω) esclamare: 1
(+ἀνακράζω) gridare: 1
(+ἐπερωτάω) chiedere: 1
(+ἐπερωτάω) domandare: 5
(+ἐπιφωνέω) gridare: 1
(+ἀποκρίνομαι) dire: 7
(+ἀποκρίνομαι) prendere a dire: 2
(+ἀποκρίνομαι) replicare: 1
(+ἀποκρίνομαι) rispondere: 86
(+ἐρωτάω) domandare: 2
(+ἐρωτάω) interrogare: 1
(+οὗτος) dire: 1
(+παρρησιάζομαι) dire: 1
(+πρός σύ) dire: 1
(+προστίθημι) aggiungere: 1
(+πάλιν) ripetere: 4
(+σύ) da dire: 1
(+σύ) dire: 6
affermare: 3
aggiungere: 4
annunziare: 1
chiamare: 27
chiamare loro: 1
chiedere: 6
chiesa: 6
citare: 1
comandare di: 1
cosiddetto: 1
da dire: 1
di nominare: 1
dichiarare: 5
dire: 1801
dire a: 1
dire di: 11
domandare: 15
dovere dire: 1
egli: 1
esclamare: 1
essere: 1
fare: 1
fare notare: 1
fare votare di: 1
il: 3
io: 1
loro: 1
mentre dire: 1
mio parola: 1
non tradotto: 85
obiettare: 1
ordinare: 1
parlare: 45
parola: 3
pensare: 1
per dire: 1
potere dire: 3
proclamare: 1
pronunziare: 1
proporre: 1
quando dire: 1
raccontare: 1
rendere: 1
replicare: 1
ripetere: 2
rispondere: 74
ritenere: 1
scegliere: 1
soggiungere: 1
spiegare: 1
stare dire: 1
uno tale dire: 1
usare: 1
venire dire: 1
voi: 1
volere dire: 4
Totale: 2353

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω