λαλέω (laleô)

una forma prolungata di un verbo altrimenti obsoleto
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: G2980
verbo

1) emettere una voce o un suono
2) parlare
   2a) usare la lingua o la facoltà di discorso
   2b) emettere suoni articolati
3) parlare
4) pronunciare, dire
5) usare parole per dichiarare e spiegare le proprie idee
   5a) parlare

ἐλάλει: 3sing. att. impf. ind.
ἐλαλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐλάλησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐλαλήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐλάλησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐλαλήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐλάλησεν, ἐλάλησέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐλαλοῦμεν: 1pl. att. impf. ind.
ἐλάλουν: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
λαλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
λάλει: 2sing. att. pres. imptv.
λαλεῖν: att. pres. inf.
λαλεῖς: 2sing. att. pres. ind.
λαλεῖσθαι: pass. pres. inf.
λαλεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
λαλείτω: 3sing. att. pres. imptv.
λαλείτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
λαλῇ: 3sing. att. pres. cong.
λαληθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
λαληθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
λαληθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
λαληθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
λαληθῆναι: pass. aor. inf.
λαληθήσεται, λαληθήσεταί: 3sing. pass. fut. ind.
λαληθησομένων: pass. fut. ptc. gen. pl. neut.
λαλῆσαι, λαλῆσαί: att. aor. inf.
λαλήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
λαλήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
λαλήσει: 3sing. att. fut. ind.
λαλήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
λαλήσητε: 2pl. att. aor. cong.
λαλήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
λαλήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
λαλήσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
λαλοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
λαλουμένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
λαλουμένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. neut.
λαλούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
λαλοῦν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
λαλοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
λαλοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
λαλοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
λαλοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
λαλοῦντος, λαλοῦντός: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
λαλούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
λαλοῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
λαλοῦσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
λαλούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
λαλοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
λαλῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
λαλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
λαλῶσιν: 3pl. att. pres. cong.
λελάληκα: 1sing. att. pf. ind.
λελάληκεν: 3sing. att. pf. ind.
λελαλημένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
λελάληταί: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) parlare: 4
(+βλασφημία) bestemmiare: 1
(+) dire: 1
(+) parlare: 2
(+διδαχή) proporre: 1
(+εἰμί) parlare: 1
(+Φίλιππος) parlare: 1
(+μετά ἐγώ) dire: 1
(+ἄν) dire: 1
(+ἄν) parlare: 1
(+ἐγώ) dire: 1
(+ἐγώ) parlare: 1
(+πρός σύ) parlare: 1
(+πρός σύ) per annunziare: 1
(+σύ) dire: 1
(+σύ) parlare: 3
(+ἑαυτοῦ) parlare: 1
annunziare: 18
che dire: 1
cosa dire: 1
da dire: 1
dire: 66
discorrere: 2
dovere dire: 2
dovere parlare: 1
esporre: 4
fare udire: 2
in annunziare: 1
insegnare: 2
mio parola: 1
parlare: 156
proclamare: 1
proferire: 3
promettere: 1
pronunziare: 4
raccontare: 2
stare parlare: 1
trattare: 1
tutto: 1
volere dire: 1
Totale: 296

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω