λαμβάνω (lambanô)

una forma prolungata di un verbo primario, che è usato solo come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 5,495
Numero Strong: G2983
verbo

1) prendere
   1a) prendere con la mano, cogliere, afferrare, qualsiasi persona o cosa per usarla
      1a1) prendere una cosa da portare
      1a2) prendere su sé stesso
   1b) ricevere per portare via
      1b1) senza l'idea di violenza, cioè rimuovere, prendere via
   1c) prendere quello che è il proprio, prendere per sé stesso, rendere il proprio
      1c1) chiedere, procurare per sé stesso
         1c1a) associare con sé come compagno
      1c2) di quello che quando preso non è lasciato, afferrare, apprendere
      1c3) prendere con abilità (usato di cacciatori, pescatori, eccetera), circonvenire qualcuno con frode
      1c4) prendere con sé, afferrare, prendere possesso di, cioè impossessarsi
      1c5) cercare di prendere, sforzarsi di ottenere
      1c6) prendere una cosa dovuta, raccogliere (tributo)
   1d) prendere
      1d1) ammettere, ricevere
      1d2) ricevere quello che è offerto
      1d3) non rifiutare o rigettare
      1d4) ricevere una persona, dargli accesso a sé stesso,
         1d41) pensare al potere, grado o circostanze esterne di qualcuno, e per questo motivo fare qualche ingiustizia o trascurare qualcosa
   1e) prendere, scegliere, selezionare
   1f) prendere inizio, verificare qualcosa, fare una prova di, esperimentare
2) ricevere (quale è dato), guadagnare, ottenere, ricevere indietro

εἴληφα: 1sing. att. pf. ind.
εἴληφας: 2sing. att. pf. ind.
εἴληφεν: 3sing. att. pf. ind.
εἰληφὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἔλαβε, ἔλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔλαβες: 2sing. att. aor. ind.
ἐλάβετε: 2pl. att. aor. ind.
ἐλάβομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔλαβον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
ἐλάμβανον: 3pl. att. impf. ind.
λάβε: 2sing. att. aor. imptv.
λαβεῖν: att. aor. inf.
λάβετε: 2pl. att. aor. imptv.
λαβέτω: 3sing. att. aor. imptv.
λάβῃ: 3sing. att. aor. cong.
λάβητε: 2pl. att. aor. cong.
λάβοι: 3sing. att. aor. ott.
λαβόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
λαβόντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
λαβόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
λαβοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
λαβοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
λάβω: 1sing. att. aor. cong.
λάβωμεν: 1pl. att. aor. cong.
λαβών, λαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
λάβωσιν: 3pl. att. aor. cong.
λαμβάνει: 3sing. att. pres. ind.
λαμβάνειν: att. pres. inf.
λαμβάνεις: 2sing. att. pres. ind.
λαμβάνετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
λαμβάνετέ: 2pl. att. pres. ind.
λαμβάνῃ: 3sing. att. pres. cong.
λαμβάνομεν: 1pl. att. pres. ind.
λαμβανόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
λαμβανόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
λαμβάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
λαμβάνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
λαμβάνω: 1sing. att. pres. ind.
λαμβάνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
λήμψεσθε: 2pl. med. fut. ind.
λήμψεται, λήμψεταί: 3sing. med. fut. ind.
λημψόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
λήμψονται: 3pl. med. fut. ind.

(+αὐτός) prendere: 2
(+αὐτός) ricevere: 2
(+αὐτός) riprendere: 1
(+ῥάπισμα αὐτός) schiaffeggiare: 1
(+ὑπόμνησις) ricordare: 1
(+ἐκεῖνος) prendere: 1
(+πεῖρα) tentare: 1
(+πρόσωπον) riguardare persona: 1
(+πάλιν αὐτός) riprendere: 1
accettare: 1
affidare: 1
attirare addosso: 1
avere: 4
cogliere: 3
coinvolgere: 1
dare: 1
di togliere: 1
dopo ricevere: 1
fare: 1
impadronire: 1
in prendere: 1
in ricevere: 2
mettere: 1
non tradotto: 5
ottenere: 5
per prendere: 1
per ricevere: 2
portare via: 2
prendere: 98
ricevere: 100
riprendere: 1
riscuotere: 2
scegliere: 1
spirito: 1
sposare: 1
subire: 1
tenere: 5
togliere: 1
usare: 1
Totale: 258

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω