λυσιτελεῖ (lusitelei)

terza persona singolare presente indicativo attivo di una parola derivata da una parola composta da λύσις e τέλος
Numero Strong: G3081
verbo

1) pagare le tasse
2) restituire spese
3) essere utile, vantaggioso, che profitta

λυσιτελεῖ: 3sing. att. pres. ind.

essere meglio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω