μάχομαι (machomai)

voce media di, a quanto pare, una radice
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: G3164
verbo

1) lottare
   1a) di combattenti armati, o quelli che sono impegnati in una lotta corpo a corpo
   1b) di quelli impegnati in una guerra di parole, litigare, altercare, disputare
   1c) di quelli che contendono usando la legge per proprietà e diritti

ἐμάχοντο: 3pl. med. impf. ind.
μάχεσθαι: med. pres. inf.
μάχεσθε: 2pl. med. pres. ind.
μαχομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.

discutere: 1
litigare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω