μικρός (mikros)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: G3398
aggettivo

1) piccolo, poco
   1a) di grandezza: così di statura, di lunghezza
   1b) di spazio
   1c) di età: meno per nascita, più giovane
   1d) di tempo: corto, breve, poco tempo, così poco!
   1e) di quantità: cioè numero, ammonto
   1f) di grado o influenza
Quando tradotta "poco tempo", il greco sottolinea la brevità dell'intervallo del tempo, "o, così poco". Questa frase è spesso usata nel NT per il ritorno di Cristo.

μικρὰ: nom. sing. femm.
μικρὰν: acc. sing. femm.
μικροὶ: voc. pl. masc.
μικρόν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
μικρὸν: acc. sing. masc., nom. sing. neut., voc. sing. neut.
μικρὸς: nom. sing. masc.
μικρότερον: nom. sing. neut. comp.
μικρότερος: nom. sing. masc. comp.
μικροῦ: gen. sing. masc.
μικρούς, μικροὺς: acc. pl. masc.
μικρῷ: dat. sing. masc.
μικρῶν: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) piccolezza: 5
(+ὅσος ὅσος) brevità: 1
a piccolezza: 1
fra pochezza: 7
minoranza: 1
più piccolezza: 6
piccolezza: 10
pochezza: 8
uno pochezza: 4
uno pochezza di: 1
uno pochezza più: 2
Totale: 46

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω