νεκρός (nekros)

a quanto pare da una parola primaria nekus (un cadavere)
TDNT - 4: 892,627
Numero Strong: G3498
aggettivo

1) propriamente
   1a) uno che non respira più, esanime
   1b) deceduto, defunto, uno la cui anima è in cielo o nell'inferno
   1c) senza vita, inanimato
2) metaforicamente
   2a) spiritualmente morto
      2a1) senza una vita che riconosce ed è dedicata a Dio, perché data al peccato
      2a2) inattivo per quanto riguarda la giustizia
   2b) senza forza o potere, inattivo, non operante

νεκρά: nom. sing. femm.
νεκράν: acc. sing. femm.
νεκροὶ, νεκροί: nom. pl. masc.
νεκροῖς: dat. pl. masc.
νεκρόν: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
νεκρὸν: nom. sing. neut.
νεκρός, νεκρὸς: nom. sing. masc.
νεκροῦ: gen. sing. masc.
νεκρούς, νεκροὺς: acc. pl. masc.
νεκρῶν: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) morire: 1
a morire: 1
da: 1
da morire: 2
di morire: 12
di uno morire: 1
morire: 105
morte: 4
non tradotto: 1
Totale: 128

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω