νεωτερικός (neôterikos)

dal comparativo di νέος
Numero Strong: G3512
aggettivo

1) particolare riferito ad un'età, di gioventù, giovane, più giovane
   1a) più giovane (che ora)
   1b) giovane, giovanile
   1c) più giovane (nato prima)
   1d) un compagno, servitore, di un grado inferiore

νεωτερικὰς: acc. pl. femm.

giovanezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω