νομοθετέομαι (nomotheteomai)

da νομοθέτης
TDNT - 4: 1090,646
Numero Strong: G3549
verbo

1) decretare leggi
   1a) leggi sono decretate o prescritte per qualcuno, ricevere la legge, essere fornito con leggi
2) sanzionare con la legge, decretare

νενομοθέτηται: 3sing. pass. pf. ind.

basare legge: 1
fondare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω